Lao động không có bằng cấp 3 có đi Nhật Bản được không?

Lao động không có bằng cấp 3 có đi Nhật Bản được không?